November

JANUARIFEBRUARIMAARTAPRILMEIJUNIJULI AUGUSTUSSEPTEMBEROKTOBERNOVEMBERDECEMBER

1 november – Allerheiligen

All-Saints#Allerheiligen en , dagen om te vieren dat we in en op samen God om alles wat Hij geeft, om al Zijn

Allerheiligen, het lijkt een zeer Katholiek feest. Toch refereert het vooral aan de gemeenschap der heiligen. De gemeenschap die de gelovigen met elkaar vormen. Gelovigen, hier op aarde of inmiddels al in de hemel.
Heilig betekent dan ook niet dat alle gelovigen heilige boontjes zijn. Heilig betekent vooral dat je probeert te leven zoals God het vraagt: eenvoudig met oog voor de zwakkere. Het is een proces van heiligmaking van je leven. Zoals een gedoopte er ook niet is, zodra hij gedoopt is. De doop is het begin van een leven waarin je steeds meer gedoopte probeert te zijn.
Dat de Geest ons helpen mag bij alles waarin we ons leven heiligen. Dat we terug mogen komen bij onze werkelijke bestemming!

2 november – Allerzielen

De doden , hun vieren en aan God, een mooie gewenst! voor allen of .

3 november – Sint Hubertus

sthubertus2Wie kent Sint Hubertus niet? De jager die tussen het gewei van een hert een stralend kruis zag en tot geloof kwam. Later werd hij bisschop van Luik en bovendien is hij beschermheilige van jagers. Zijn gedachtenis is vandaag, 3 november.
In onze tijd willen we voor dieren een goed bestaan en is de jacht vrijwel verboden. Dat Hubertus ons mag leren hoe we eerbiedwaardig met de schepping omgaan en dat we ook in dieren, Gods aanwezigheid mogen zien.

6 november – Alle evangelieverkondigers in de lage landen, die heiligverklaard zijn

Morgen viert de kerk het feest van Willibrord, vandaag al zijn heilige collega’s. In vroeger eeuwen verkondigden zij het Christelijk geloof in onze streken. In hun spoor wil ook ik mijn geloof uitdragen. Niet door geweld of het zwaard, maar door mensen in liefde te benaderen, ze te accepteren zoals ze zijn. God ziet ons immers ook vol liefde, dat is Evangelie, die liefde uitdragen, door daar uit te leven.

Willibrord7 november – Willibrord

De H. Willibrord bracht het evangelie naar ons land. Vandaag gedenkt de kerk hem. Dat ook wij de goede boodschap van liefde mogen doorgeven

 

 

11 november – Sint Martinus van Tours

St MaartenSint Maarten, Sint Maarten, de koeien hebben staarten…
Al zingend ging ik als kind de deuren langs. Al durfde ik nooit zo goed. Snoepjes krijgen vond ik geen probleem, maar aanbellen bij mensen vond ik eng. Jarenlang heb ik het moeilijk gehad om zomaar mensen aan te spreken. Ook al was het met Sint Maarten gewoon geheel geaccepteerd.
Misschien is dat ook wel een les die Martinus ons leert: wees niet bang voor de ander, durf op hem/haar af te stappen en dan ook nog eens samen te delen.

15 november – Albertus Magnus

AlbertusMagnusVandaag viert de Kerk de patroonheilige van de wetenschap: Albertus Magnus. Dat wetenschap en geloof elkaar nooit bevechten, maar aanvullen. Dat wij bemind worden door God geeft ons immers alle stimulans om onderzoek te doen, naar hoe wij de medemens en onszelf beter leren kennen en van dienst kunnen zijn. Dan zijn we nog meer in staat onze Maker te loven.

 

18 november – Wijdingsdag van de basilieken van Petrus en Paulus

Vandaag de dag van de wijding van de basilieken van Petrus en Paulus in Rome. Toevallig of niet, de afgelopen dagen lees ik in Handelingen de ‘avonturen’ van deze geloofsverkondigers. Elk met hun eigen insteek en missiegebied. Wat me boeit is dat zij niet elkaar bestrijden, ook al zijn ze anders, maar zoeken naar eenheid. Wat dat betreft is er van hen nog veel te leren. Hoe verkondigen we als verschillende kerken toch samen het evangelie?

 

21 november – Maria Opdracht

Biddende figuur in Arundel#Mariaopdracht, een apocrief verhaal over hoe haar leven in stelde van .Weer de vraag: hoe ik God en mens het best?

Maria was geheel aan de Eeuwige toegewijd. Hoewel het niet in de bijbel staat, heeft de traditie dit willen onderstrepen met het feest van Maria presentatie. Dit feest valt op 21 november. Hierbij wordt gevierd dat Maria werd opgedragen aan de Heer. Het wordt ondersteund door de teksten uit het Proto-evangelie van Jakobus. Een tekst uit de tweede eeuw.
Toegewijd zijn aan God, we zijn niet allemaal zoals Maria. Toch hoop ik in mijn leven een beetje te kunnen uitstralen zoals zij was. Mijzelf steeds meer te kunnen wijden aan de toekomst van God, vol vrede, heelheid en gerechtigheid. Dat kan al in het klein, zoals op een goede manier omgaan met buren, collega’s en vrienden.

22 november – Sint Caecilia

Circle_of_benson_st_ceciliaVandaag is de gedachtenis van de Heilige Caecilia, de Heilige van de instrumentspelers en dichters. Veel fanfares zijn naar haar genoemd. Dat wij, muzikaal of niet, de lof van onze God en Heer bezingen. De Eeuwige troont immers op de lofzangen van zijn volk!

 

 

30 november – Sint Andreas
AdreasVandaag de feestdag van Andreas. Hij was de broer van Petrus en kwam aan zijn einde aan het kruis. Hij is patroonheilige van vele steden en ook van vissers en zangers. In elk geval volgde hij zijn Heer tot in de dood na.
Dat wij zelf durven zingen van Gods grootheid en niet bang zijn voor mensen die dat maar vreemd vinden.

 

Laatste zondag van het kerkelijk jaar – Christus Koning 

christus als koningChristus Koning van het heelal, een hoogfeest van de Rooms Katholieke Kerk. Zijn koninkrijk is niet dat van de wereld, met pracht, praal en paleizen. Christus Koningschap ligt in de eeuwige liefde voor ons. Een herderlijk koningschap zoals de pastoor het vanmorgen uitdrukte. Vanuit Liefde gedenken protestanten vandaag allen die in het afgelopen jaar zijn heengegaan, dat zij nu al met Hem verenigd mogen zijn in het hemels paradijs.